Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»

Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τους φοιτητές σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΑΕΑ της χώρας. Η υπηρεσία υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας:

«Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» - «ΥΠΑΙΘ»

Εκτελούσα την επεξεργασία:

«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» - «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αρμόδια υπηρεσία επεξεργασίας:

«Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ’ Φοιτητικών Θεμάτων Και Υποτροφιών» - «ΥΠΑΙΘ»
Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και διαχείρισης Εθνικών Έργων - «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Στοιχεία επικοινωνίας:

«stegastiko@minedu.gov.gr» - «ΥΠΑΙΘ» «stegastiko@grnet.gr» - «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Το «ΥΠΑΙΘ» - ως υπεύθυνος επεξεργασίας - και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», που λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του «ΥΠΑΙΘ», δεσμεύονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - εφεξής «ΓΚΠΔ»] και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει [εφεξής «Νόμος»]. Στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από το «ΥΠΑΙΘ» και την «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα». Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία το «ΥΠΑΙΘ» και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» συλλέγουν, επεξεργάζονται, χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν και διαβιβάζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και πώς διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Το «ΥΠΑΙΘ», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.
Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Ιστότοπος Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» - ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου https://stegastiko.minedu.gov.gr/, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.
 • «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» - Η εφαρμογή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για φοιτητές από τα Πανεπιστήμια και ΑΕΑ της χώρας και η αξιολόγησή της από τους εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους των εν λόγω Πανεπιστήμιων και ΑΕΑ της χώρας (εφεξής «Ιδρυμάτων»).
 • «Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως. Για την υπηρεσία «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» υποστηρίζονται τρεις (3) διακριτές κλάσεις «Χρηστών» που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση «Χρηστών» είναι αυτή των «Δικαιούχων», η δεύτερη των «Κεντρικών λογαριασμών» και η τρίτη των «Εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων Ιδρυμάτων».
  • «Δικαιούχος» ο διαδικτυακός χρήστης της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», ο οποίος συνδέεται μέσω διαπιστευτηρίων taxisnet και ο οποίος δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλλει αίτηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος. Οι «Δικαιούχοι» της υπηρεσίας διακρίνονται σε:
   • «Γονείς/κηδεμόνες» στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση για τέκνα που τους βαραίνουν.
   • «Φοιτητές» στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση για τους ιδίους.
  • «Κεντρικός λογαριασμός» ο διαδικτυακός χρήστης της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», ο οποίος εξουσιοδοτείται από τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα του Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος να διαχειρίζεται τους χρήστες που πραγματοποιούν την αξιολόγηση αιτήσεων Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος.
  • «Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος Ιδρύματος» ο διαδικτυακός χρήστης της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», ο οποίος εξουσιοδοτείται από τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα του Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος να διαχειρίζεται τις αιτήσεις Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος που υποβάλλονται προς αξιολόγηση στο εν λόγω Τμήμα/Ίδρυμα.

Για την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Χρήστης» περιλαμβάνει τους «Δικαιούχους», «Κεντρικούς Λογαριασμούς» και «Εξουσιοδοτημένους Υπαλλήλους Ιδρυμάτων».
Α. Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

Το «ΥΠΑΙΘ» - ως υπεύθυνος επεξεργασίας - και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» - ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του «ΥΠΑΙΘ» - επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα «χρηστών», που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο, για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

 1. Αυθεντικοποίηση «χρηστών» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:
  1. Η αυθεντικοποίηση των «Δικαιούχων» για την είσοδο στην εφαρμογή «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον «χρήστη» από το σύστημα TaxisNet κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3981ΕΞ2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (ΦΕΚ Β’ 762/10.3.2020).
  2. Η αυθεντικοποίηση των «Κεντρικών Λογαριασμών» στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω username που έχει επιλέξει το Ίδρυμα και password που επιλέγουν οι ίδιοι κατά την πρώτη σύνδεσή τους.
  3. Η αυθεντικοποίηση των «Εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων Ιδρυμάτων» στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω διαπιστευτηρίων (username και password) που τους έχουν αποδοθεί από τους «Κεντρικούς Λογαριασμούς».
 2. Λειτουργία της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:
  • Απρόσκοπτη λειτουργία του «ιστοτόπου» και της «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»,
  • Τεχνική υποστήριξη προς τους «χρήστες» της υπηρεσίας του «Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος»,
  • Φιλική και εύκολη προς τον «χρήστη» λειτουργία του «ιστοτόπου»,
  • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών του «Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος»,
  • Απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» στους «χρήστες».
 3. Επικοινωνία με τους «χρήστες» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:
  • Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης «χρηστών»,
  • Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης προς τους «χρήστες» της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, μόνο σε περίπτωση μείζονων μεταβολών της λειτουργίας της υπηρεσίας που κάνουν απαραίτητη την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από τους «χρήστες» για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ομαλά την υπηρεσία.
 4. Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:
  Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο «χρηστών», καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.Β. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία:

i. Για την Αυθεντικοποίηση των «χρηστών» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:

Α) Η αυθεντικοποίηση των «Δικαιούχων» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» παρέχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής «ΑΑΔΕ») με τα διαπιστευτήρια που έχουν χορηγηθεί στον «Δικαιούχο» για την είσοδό του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των «Δικαιούχων» που χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • Για τον «Γονέα/Κηδεμόνα»:
  • Όνομα (όπως επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ)
  • Επώνυμο (όπως επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ)
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • IP σύνδεσης
 • Για τον «Φοιτητή»:
  • Όνομα (όπως επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ)
  • Επώνυμο (όπως επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ)
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • IP σύνδεσης
B) Η αυθεντικοποίηση των «Κεντρικών Λογαριασμών» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» πραγματοποιείται με καθορισμένο από το Ίδρυμα όνομα χρήστη και καθορισμένο από τους ιδίους κωδικό χρήστη. Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των «Κεντρικών Λογαριασμών» που χρησιμοποιούν την υπηρεσία «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • όνομα χρήστη,
 • κωδικός χρήστη
 • Όνομα
 • Επώνυμο
Γ) Η αυθεντικοποίηση των «Εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων Ιδρυμάτων» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» πραγματοποιείται με καθορισμένο από τους «Κεντρικούς Λογαριασμούς» όνομα χρήστη και καθορισμένο από τους ιδίους κωδικό χρήστη. Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των ««Εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων Ιδρυμάτων» που χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • όνομα χρήστη,
 • κωδικός χρήστη,
 • Όνομα
 • Επώνυμοii. Για την Παροχή της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:

α) Για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος στην υπηρεσία «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «Δικαιούχων»:
 • Για τον «Γονέα/Κηδεμόνα»:
  • Πατρώνυμο
  • Μητρώνυμο
  • ΔΟΥ
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
  • Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου έτερου γονέα
  • Όνομα έτερου γονέα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Επώνυμο έτερου γονέα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Οικογενειακή κατάσταση
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μισθωτή
  • Κωδικός μισθωτηρίου συμβολαίου
  • Διεύθυνση μισθωμένης κατοικίας
  • Χρονική διάρκεια μίσθωσης
  • Εισοδηματικά στοιχεία
  • Περιουσιακά στοιχεία
  • Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
 • Για τον «Φοιτητή»:
  • Πατρώνυμο
  • Μητρώνυμο
  • ΔΟΥ
  • Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  • Eυρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)
  • Όνομα (όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας)
  • Επώνυμο (όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας)
  • Ίδρυμα φοίτησης
  • Σχολή φοίτησης
  • Τμήμα φοίτησης
  • Έτος εισαγωγής στο Ίδρυμα φοίτησης
  • Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Έτος γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου συζύγου
  • Όνομα έτερου γονέα
  • Επώνυμο έτερου γονέα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μισθωτή
  • Κωδικός μισθωτηρίου συμβολαίου
  • Διεύθυνση μισθωμένης κατοικίας
  • Χρονική διάρκεια μίσθωσης
  • Οικογενειακή κατάσταση
  • Εισοδηματικά στοιχεία
  • Περιουσιακά στοιχεία
  • Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
 • Για τον «Συγκατοικούντα Φοιτητή», σε περιπτώσεις συγκατοίκησης φοιτητών:
  • Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Όνομα, όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Ίδρυμα φοίτησης
  • Σχολή φοίτησης
  • Τμήμα φοίτησης
  • Έτος εισαγωγής στο Ίδρυμα φοίτησης
  • Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μισθωτή
  • Όνομα μισθωτή, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Επώνυμο μισθωτή, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Συμπερίληψη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου μισθωτή στο μισθωτήριο

β) Για την χορήγηση του επιδόματος από την υπηρεσία «Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα» υφίστανται επεξεργασία και τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • Για τους «Δικαιούχους», οι οποίοι μπορεί να είναι «Γονείς/Κηδεμόνες» ή «Φοιτητές»:
  • Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • E-mailiii. Για την Επικοινωνία με τους «χρήστες» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»:

Για την επικοινωνία με τους «χρήστες» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Ονοματεπώνυμο επικοινωνίας ατόμου που αποστέλλει το ερώτημα
 • Είδος Χρήστη που αποστέλλει το ερώτημαiv. Ειδικές Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το «ΥΠΑΙΘ» και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» δεν συλλέγουν, δεν επεξεργάζονται, ούτε αποκτούν πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πέρα από όσα ρητά αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.


Γ. Νομική Βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «χρηστών» είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του «ΥΠΑΙΘ», όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ «ΓΚΠΔ». Αναλυτικότερα, η εφαρμογή του «Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος», βασίζεται:
(α) Στον νόμο 3220/2004 (ΦΕΚ Τεύχος Α' 15/28.01.2004) Στεγαστικό επίδομα φοιτητών
(β) Στην τροποποίηση του νόμου 3220/2004 με τον 4940 (ΦΕΚ Tεύχος A’ 112/14.06.2022)
(γ) Στην τροποποίηση του νόμου 3220/2004 με τον 4972 (ΦΕΚ Tεύχος A’ 181/23.09.2022)
(δ) Στην ΚΥΑ 140832/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2993/31.08.2017)
(ε) Στην τροποποίηση της άνω ΚΥΑ με την ΚΥΑ 72647/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1688/15.05.2019)
(στ) Στην τροποποίηση της άνω ΚΥΑ με την ΚΥΑ 128839/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5438/20.10.2022)
Δ. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των «χρηστών» στους εξής:

 • Στην ομάδα υποστήριξης της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», η οποία αποτελείται από προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών με την «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» («συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ ΑΕ»), οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».
 • Στους «Εξουσιοδοτημένους Υπάλληλους των Ιδρυμάτων» για τις ανάγκες αξιολόγησης των αιτήσεων των δικαιούχων που αφορούν το κάθε Ίδρυμα.
 • Στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκής και Οργανωτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του «ΥΠΑΙΘ» για την παρακολούθηση της διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Ιδρυμάτων.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των «χρηστών» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» από τους ανωτέρω διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ' εντολή του «ΥΠΑΙΘ» και μέσα στο πλαίσιο του αντικειμένου και του ρόλου του κάθε συνεργάτη.
Ε. Διαλειτουργικότητες - Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν:
 1. Διαλειτουργικότητες

  Για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» γίνεται χρήση των ακόλουθων διαλειτουργικοτήτων:

  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα στοιχεία μητρώου ενός ΑΦΜ.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την επιβεβαίωση εξαρτώμενου τέκνου σε Φορολογική Δήλωση.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την επιβεβαίωση υπόχρεου σε φορολογική δήλωση και μη εξαρτώμενου.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την επιβεβαίωση του Εισοδηματικού Κριτηρίου για το Οικογενειακό εισόδημα.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το Περιουσιακό Κριτήριο κυριότητας κατοικίας στην πόλη φοίτησης.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το Περιουσιακό Κριτήριο συνολικού εμβαδού κατοικιών.
  • Διαλειτουργικότητα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον Έλεγχο της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το Μισθωτήριο Συμβόλαιο.
  • Διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τα Ακαδημαϊκά στοιχεία των φοιτητών.
  • Διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Πολιτών για την αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης.

 2. Αποδέκτες

  Το «ΥΠΑΙΘ» δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «χρηστών» της εφαρμογής του «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», σε οποιεσδήποτε τρίτες οντότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

  Τα προσωπικά δεδομένα των «χρηστών» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή εφαρμογής διάταξης νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων του Υπεύθυνου και των Εκτελούντων την επεξεργασία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 3. ΣΤ. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

  Το «ΥΠΑΙΘ» για τα δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», προβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των «χρηστών» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», ώστε κάθε «χρήστης» να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής και Περιορισμού της επεξεργασίας, , όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται τέλος, πως το δικαίωμα του «χρήστη» να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Για να ασκήσει ο «χρήστης» οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr συμπληρώνοντας το Έντυπο Αιτήματος Άσκησης Δικαιώματος.
  Τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Το «ΥΠΑΙΘ» παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του για την άσκηση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.
  Η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του «ΥΠΑΙΘ» , διαβιβάζει άμεσα στο «ΥΠΑΙΘ», τυχόν αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο αφορά σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», καθώς επίσης συνδράμει το «ΥΠΑΙΘ», για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του αναφορικά με την απάντηση στο αίτημα αυτό. Η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» δεν φέρει την ευθύνη να απαντήσει στο αίτημα του υποκειμένου στις περιπτώσεις αυτές.
  Ζ. Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

  Τα προσωπικά δεδομένα των «χρηστών» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες της παροχής της υπηρεσίας και τους ελέγχους στους οποίους υπάγεται η υπηρεσία. Αναλυτικά, οι χρόνοι διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξειδικεύονται στον παρακάτω πίνακα:

  Kατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
  Για την αυθεντικοποίηση των «Xρηστών» που χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου Β – i. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται σε κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
  Για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος στην εφαρμογή «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου Β – ii (α) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται σε κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
  Για την χορήγηση του επιδόματος από την υπηρεσία «Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα» το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου Β – ii (β) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται σε κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
  Για την Επικοινωνία με τους «χρήστες» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου Β – iii. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται σε κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων στοιχείων καθορίζεται ρητά δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
  Η. Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών:

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και υποστήριξη της πλατφόρμας, μεριμνά, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και, να χορηγεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αποδεικτικά μέσα που είναι αναγκαία για την εκτίμηση της επάρκειας των μέτρων αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται εγγυώνται κατάλληλο σε σχέση με το είδος των δεδομένων επίπεδο προστασίας και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: κρυπτογράφηση, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαβαθμισμένη πρόσβαση, τήρηση logs, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, ισχυρό password για την είσοδο στα συστήματα και τακτική αλλαγή, απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων αποθήκευσης (π.χ. USB) όπου δεν χρειάζεται, ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή και ασφαλής απομακρυσμένη σύνδεση μόνο μέσω VPN.
  Θ. Αποποίηση ευθύνης:

  Το «ΥΠΑΙΘ» και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς των «χρηστών» της εφαρμογής «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα».
  Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας, υφίστανται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων από την πλευρά των «χρηστών» της εφαρμογής, οι «χρήστες» φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη συμμόρφωσης με την σχετική κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Ειδικότερα, το «ΥΠΑΙΘ» και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για την διακίνηση και ανταλλαγή περιεχομένου ή δεδομένων διαβαθμισμένου ή απόρρητου χαρακτήρα κατά την χρήση της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα».
  Ι. Επικοινωνία:

  Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι «χρήστες» μπορούν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα του «ΥΠΑΙΘ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr.
  ΙΑ. Προσφυγή/Καταγγελία:

  Σε περίπτωση που αίτημα «χρήστη» του «Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος» δεν ικανοποιηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, o «χρήστης» μπορεί να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).