Το Έργο /

Επέκταση ολοκληρωμένης υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πληροφορίες

Το έργο “Επέκταση ολοκληρωμένης υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι να επιτευχθούν, η αναβάθμιση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη διαχείριση του στεγαστικού επιδόματος, η απλοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας αίτησης και χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος από τους δικαιούχους φοιτητές.

Σκοπός, να παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση στους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει

  • τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης προς όφελος των τελικών χρηστών,
  • τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης πιστοποιητικών (όπου αυτά απαιτούνται),
  • την υποστήριξη δικαιούχων και Ιδρυμάτων κατά το στάδιο υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης, με τη λειτουργία εξειδικευμένου Γραφείου Αρωγής,
  • την επιβεβαίωση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος,
  • τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό GDPR,
  • την εξαγωγή επιτελικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων.

Ως αποτέλεσμα του έργου θα υλοποιηθεί και θα βελτιωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης, αξιολόγησης αίτησης και χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και απαλλάσσοντας τους εμπλεκόμενους από το διαχειριστικό φόρτο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.